Exposicions, museografia, events, vitrines | Expomon

07/05/2018 - Adjudicació Concurs La Marina Catalana Museu Marítim Barcelona

El Director general del "Consorci de les Drassanes Reials i MuseuMarítim de Barcelona", en data 14 de marg de 2018, ha dictat resolució sobre l'exposició La Marina Catalana, organitzada pel Museu Marítim. L'adjudicació de la contractació mixta en favor de la UTE Wasabi Produccions i Expomon Produccions i Muntatges pel subministrament amb fabricació i serveis de la producció de I'exposició "La Marina Catalana" explicar la transformació de Catalunya en un país modern i industrialitzat, grácies en bona part, al comerç marítim, especialment amb América, mitjançant un entorn interpretatiu complex de peces, audiovisuals, locucions, plafons, escenografies, muntatges i recursos museogràfics, per tal d'endinsar al visitant dins d'una potència industrial del sud d'Europa tot explicant una evolució de la marina catalana des del segle XVlll fins el segle XX i l'evolució de Barcelona en concret.
L'objectiu que es pretén és aconseguir que aquesta exposició sigui una de les mostres més importants del Museu Marítim i alhora referent en tot el país del desenvolupament del sector marítim catalá.